บริการจากเรา

เรายินดีให้คำแนะนำตั้งแต่การเริ่มต้น จดทะเบียนบริษัท บริการด้านเอกสาร ตัวอย่างไฟล์เอกสารที่จะใช้ในบริษัท งานจัดเตรียมเอกสารด้านภาษีรายเดือน รายปี

งานทางด้านภาษีและบัญชี ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำความเข้าใจ และทำตาม และ “เราพร้อมที่จะบริการคุณ”

ทำไมต้องเลือกใช้บริการงานบัญชีที่เรา

 1. เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้มาตรฐานทางบัญชี ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการทำงานอยู่เสมอ
 2. เรามีทีมงานคุณภาพ ซึ่งเรากำหนดให้เป็นนโยบายในการเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นประจำ โดยทีมงานจะต้องเข้าร่วมการอบรมทั้งภายนอก และภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน
 3. เราใช้ระบบซอฟต์แวร์ทางด้านบัญชี ที่ทำงานบนระบบ Cloud Platform และเรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟแวร์บัญชีออนไลน์ที่จะเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
 4. เราสื่อสารกับลูกค้าด้วยความเข้าใจ เพื่อเข้าใจคุณลักษณะธุรกิจ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บริการด้านภาษี

 • ให้คำปรึกษาเพื่อบริการวางแผนภาษีนิติบุคคล
 • รับทำเอกสารภาษี และยื่นภาษี (ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ยื่นภาษีซื้อภาษีขาย และภาษีอากร)
 • จัดทำประมาณการเพื่อยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51
 • จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี
 • จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1
 • จัดทำภาษี ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และจัดทำแบบ ภ.พ.30

บริการด้านบัญชี

 • บริการบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชี
 • จัดทำสมุดบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดให้จัดทำ
 • รับปิดงบการเงินประจำปี

บริการด้านจดทะเบียนบริษัท (รวมทั้งการจดทะเบียนเลิก)

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพาณิชย์
 • บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระเสร็จบัญชี
 • บริการจดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม

บริการที่ปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชี จัดระเบียบเอกสาร
 • ให้คำปรึกษาในการวางแผนภาษี เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามแนวทางของ ประมวลรัษฎากรกำหนด
 • ให้คำปรึกษา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา ถูกต้อง
 • เป็นที่ปรึกษาในกรณีที่ผู้ประกอบการถูกสรรพากรเรียกพบ