“บริการที่มีคุณภาพ โดยทีมงานคุณภาพ”

เราพร้อมและให้คุณมั่นใจ...เพราะเรา

เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Collins and Conners

เราพร้อม…รับฟังรูปแบบธุรกิจคุณ
เราพร้อม…บริการงานบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ
เราพร้อม…เข้าถึงเทคโนโลยี เพื่องานบัญชีในรูปแบบออนไลน์
เราพร้อม…ด้วยคุณภาพและบุคลากร
เราพร้อม…ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่จะสนับสนุนการเติบโตไปกับคุณ

บริการของเรา

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้มากยิ่งขึ้น และลดความกังวลในเรื่องงานทางบัญชีและภาษีอากรออกไป

บริการตรวจสอบบัญชี

ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

บริการให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจ ในผลประกอบการและสถานะทางการเงินของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำในการเสียภาษีต่างๆที่ธุรกิจ ต้องรับผิดชอบ

บริการจดทะเบียน บริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

กลุ่มลูกค้าของเรา