เราให้คุณมันใจด้วย

มาตรฐานทางบัญชี ที่รับรองโดยกรมพัฒ (BDB)

เพราะเราเป็นสำนักงานตัวแทนจากสรรพากร

พร้อม ก้าวสู่ยุคของบัญชีออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการทำงานจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการ อื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร

พร้อมบริการบัญชีออนไลน์

เราพร้อมที่จะบริการการทำบัญชีในระบบการทำงานบนระบบ Cloud โดยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Collins พร้อมดูแลระบบให้คุณ  หากพิจารณาดูแล้วว่า บริการ ทำบัญชีออนไลน์จะเพิ่มโอกาสในการ ปรับตัวให้ธุรกิจได้ อย่ากังวลที่จะติดต่อมาที่ Collins and Conners

บริการของเรา

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

Collins ยินดีให้บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยาก ของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

 • บริการทางบัญชี และ ภาษีอากร
 • บริการตรวจสอบบัญชี
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร 

ขอบเขตและวิธีการทำงาน

 • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม  –  สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล จำนวนภาษีเงินได้ นิติบุคคลทุกเดือน
 • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของงบการเงิน
 • สำนักงานจะนำส่ง ภ...50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากรและนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริการตรวจสอบบัญชี

Collins ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

 • มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้เรายังให้บริการ
 • ตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

บริการที่ปรึกษา

 • Collins พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 • บัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร
 • ไม่มั่นใจว่างบการเงินที่พนักงานบัญชีทำอยู่ ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม
 • ข้อมูลทางบัญชีที่ผ่านมาเชื่อไม่ได้ ต้องการหาข้อเท็จจริงเพื่อเริ่มต้นใหม่

บริการจดทะเบียน 

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชีออนไลน์

บัญชีออนไลน์ คือ 

เป็นระบบซอฟต์แวร์บัญชียอดนิยมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปทำงานบน cloud platform ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ รุ่นบุกเบิกสัญชาติไทยอย่าง Express หรือ Tech start-up หน้าใหม่ ไฟแรง รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นรู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศอย่าง Quickbooks online หรือ Xero  เมื่อดูจากแนวโน้มแล้ว ในไม่ช้าการให้บริการ ทำบัญชีก็คงจะเปลี่ยนไปให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์มากขึ้น การปรับตัวคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คนในแวดวงธุรกิจคงต้องมี หากพิจารณาดูแล้วว่า บริการ ทำบัญชีออนไลน์จะเพิ่มโอกาสในการ ปรับตัวให้ธุรกิจได้ อย่ากังวลที่จะติดต่อมาที่ สำนักงาน เรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

ทำไหมต้องบัญชีออนไลน์ 

 • ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโม
 • ข้อมูลเชื่อมโยงเข้ามาหากันได้หมด
 • ได้ข้อมูลที่ Update ตลอดเวลา
 • ทำงานง่าย สะดวก รวดเร็ว

ลูกค้าของเรา

สงเสริมการลงทุน

บริการสิ่งพิมพ์

บริการจัดหางาน

ซอฟต์แวร์/เทคโนโลย์

ธุรกิจโรงแรม

สำนักงานตัวแทน

บริการด้านการศึกษา 

ร้านอาหาร

สมาคม

เทรดดิ้ง

ขนส่ง

ตกแต่งภายใน / ออกแบบ

ติดต่อเรา

Please submit your inquiries here