บริษัท คอลลินส์ แอนด์ คอนเนอส์ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า และพนักงานของลูกค้า

 

บริษัท คอลลินส์ แอนด์ คอนเนอส์  จำกัด (ในที่นี้คือ “collins”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในที่นี้คือบริษัทและพนักงานบริษัทของท่าน”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

COLLINS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การรับส่งเอกสารจากพนักงานจัดส่ง
 • โทรศัพท์
 • อีเมล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  1. เลขที่บัตรประชาชน
  2. เพศ
  3. ชื่อสกุล
  4. ที่อยู่
  5. วันเดือนปีเกิด
  6. สัญชาติ
  7. ตำแหน่งงาน/แผนก
  8. อัตราหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  9. วันที่เริ่มงาน อายุงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน
  10. เงินเดือน ค่าจ้าง และรายได้อื่นๆ
  11. เงินเบิกสวัสดิการ, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
  13. รายละเอียดบัญชีธนาคาร
  14. เอกสารการเบิกสวัสดิการ/Expense claim ของพนักงาน
  15. เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการให้บริการ Accounting และ Tax Services
  16. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

COLLINS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

COLLINS เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • เซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการของ COLLINS ในประเทศไทย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

COLLINS จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการต่าง ๆ แก่บริษัท ตามบริการที่ท่านได้ตกลงว่าจ้าง เช่น 
  • บริการทำบัญชีและภาษี 
  • บริการจัดทำเงินเดือนพนักงานของท่าน, 
  • บริการธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงิน รับเงิน จ่ายชำระหนี้ และ
  • บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อปรับปรุงบริการ หรือประสบการณ์การที่ท่านได้จากการให้บริการของCOLLINS
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในเกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

COLLINS อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

 • การบริหารจัดการภายในองค์กร

COLLINS อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทเท่าที่จำเป็น เพื่อบริหารจัดการการให้บริการแก่บริษัทของท่าน

 • ผู้ให้บริการ

COLLINS อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของ COLLINS เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การรับ หรือ การชำระเงิน หรือเพื่อการหนึ่งการใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ COLLINS ต่อบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

 • พันธมิตรทางธุรกิจ

COLLINS อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการแก่บริษัท เช่น การให้บริการตรวจสอบบัญชี, การให้บริการปรึกษาภาษีอากร, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมเงินเดือน หรือเพื่อการหนึ่งการใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ COLLINS ต่อบริษัทของท่าน เป็นต้น

 • การบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ COLLINS จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร, กระทรวงพาณิชย์, ศาล, หน่วยงานราชการอื่น ๆ เป็นต้น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

COLLINS อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยCOLLINSจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

COLLINS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่บริษัทเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับ COLLINS หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้   

COLLINS จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม COLLINS จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น  ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ COLLINS และขอให้ COLLINS ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ COLLINS เปิดเผยว่า COLLINS ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ COLLINS ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ COLLINS ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ COLLINS ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ COLLINS หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่า COLLINS หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ COLLINS อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ COLLINS หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้ COLLINS ระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล และ/หรือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ COLLINS ตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้   COLLINS จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ COLLINS ได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่าน ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่ COLLINS กำหนด ทั้งนี้ หาก COLLINS ปฏิเสธคำขอ COLLINS จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

COLLINS จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ COLLINS จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น COLLINS จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน COLLINS จะแจ้งการละเมิดให้บริษัททราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล์ โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

COLLINS อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล์ โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อCOLLINSหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ COLLINS ได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท คอลลินส์ แอนด์ คอนเนอส์  จำกัด

408/150 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น35 .พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 02 619 0745 – 7

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายยุทธนา วรเวชธนกุล

408/150 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น35 .พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 02 619 0745 – 7

 

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565