บริการของเรา

บริการของเรา

Collins ยินดีให้บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยาก ของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

 • บริการทางบัญชี และ ภาษีอากร
 • บริการตรวจสอบบัญชี
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร 

ขอบเขตและวิธีการทำงาน

 • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้านำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม  –  สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล จำนวนภาษีเงินได้ นิติบุคคลทุกเดือน
 • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของงบการเงิน
 • สำนักงานจะนำส่ง ภ...50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากรและนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริการตรวจสอบบัญชี

Collins ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้เรายังให้บริการ
ตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

บริการที่ปรึกษา

 • Collins พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 • บัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร
 • ไม่มั่นใจว่างบการเงินที่พนักงานบัญชีทำอยู่ ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม
 • ข้อมูลทางบัญชีที่ผ่านมาเชื่อไม่ได้ ต้องการหาข้อเท็จจริงเพื่อเริ่มต้นใหม่

บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม